Ktoré deti dobre nerastú?

Príčiny porúch rastu môžu byť rôzne.

Len časť nízkych detí sú pacienti s hormonálnou poruchou. Môže sa jednať o poruchu v oblasti rastového hormónu, hormónov štítnej žľazy alebo pohlavných hormónov. U ďalšej skupiny pacientov môže spôsobiť rastovú retardáciu chronické ochorenie. Porucha rastu môže byť prvým viditeľným príznakom doteraz neznámej choroby napr. môže ísť o nasledujúce choroby:

  • zápalové ochorenie čriev
  • chronická nedostatočnosť obličiek
  • porucha vstrebávania živín (neznášanlivosť lepku - celiakia)
  • cystická fibróza
  • poruchy srdca - reumatické ochorenie atď.

Pravidelným sledovaním rastovej krivky môžeme teda odhaliť prípadné ochorenia ešte v prvotnej fáze a nasadením správnej liečby zlepšiť rast dieťaťa.

Porucha rastu kostí (kostná dysplázia) je príčinou nízkeho vzrastu len veľmi vzácne. Jedná sa o vrodené ochorenie, môže byť zdedené od jedného z rodičov alebo sa porucha objaví v rodine prvýkrát. Rozsah postihnutia je od ľahkých až k veľmi ťažkým poruchám rastu. Pri tomto ochorení sa ukázalo, že podávanie rastového hormónu v predpubertálnom veku má iba v niektorých prípadoch signifikatný vplyv na konečnú výšku pacienta.

Niekedy je porucha rastu spojená s inými, menšími či väčšími postihnutiami dieťaťa, ich základom je vrodená porucha počtu chromozómov alebo odchýlka v ich stavbe. Aj napriek tomu, že zvyčajne nebýva zistená nedostatočná tvorba rastového hormónu, vzhľadom k jeho nižšej účinnosti v týchto prípadoch môže liečba rastovým hormónom u niektorých detí (Turnerov syndróm, Prader-Williho syndróm) zlepšiť telesný rast.

Nedostatočný rast môže byť následkom stavu, keď sa dieťa narodí s nízkou pôrodnou hmotnosťou alebo dĺžkou – rastová porucha nadväzujúca na SGA (skratka SGA je z angličtiny Small for Gestational Age – teda dieťa narodené malé vzhĺadom k týždňu tehotenstva) Niektorým deťom z tejto skupiny môže liečba rastovým hormónom pomôcť k dosiahnutiu vyššej výšky v dospelosti.

Do poslednej skupiny patria deti, u ktorých nie je preukázateľná zdravotná porucha vedúca k nízkemu vzrastu – idiopatický malý vzrast. Zaraďujeme sem deti ktoré majú genetické predpoklady k nízkemu vzrastu zdedené od rodičov (familiárny nízky vzrast), prípadne majú sklon k oneskorenému biologickému vyzrievaniu organizmu (konštrukčné oneskorenie rastu a puberty). V tomto prípade liečba rastovým hormónom dospelú výšku neovplyvní.