Rastový hormón v dospelosti

Rastový hormón v dospelosti

Deficit rastového hormónu v dospelosti (v anglosaskej terminológii growth hormone deficiency in adults - GHDA)

Rastový hormón pôsobí prakticky na všetky tkanivá v ľudskom organizme. V detskom veku je najvýraznejším prejavom jeho účinok na rastové zóny v kostiach prejavujúce sa rastom. Okrem toho má rastový hormón ďalšie metabolické účinky (ovplyvnenie látkovej premeny). V dospelom veku, keď sú už uzavreté rastové štrbiny, nemôže dochádzať k ďalšiemu rastu, ale metabolické pôsobenie v ostatných tkanivách pretrváva.

a ) Klinické prejavy nedostatku rastového hormónu v dospelosti

Kým v detstve sú príznaky deficitu rastového hormónu nápadné, prejavia sa poruchou rastu, v dospelosti sú klinické prejavy podstatne nenápadnejšie.

K metabolickým účinkom rastového hormónu patrí najmä podpora tvorby bielkovín a nárast svalového a kostného tkaniva, odbúravanie tukového tkaniva, zadržiavanie sodíka a tekutín v organizme, vplyv na metabolizmus cukrov. Strata týchto účinkov vedie ku klinickým prejavom.

Z klinického pohľadu sa najnápadnejšie môže prejaviť nedostatok rastového hormónu nárastom tukového tkaniva a to najmä v oblasti brucha a úbytkom svalovej hmoty (mení sa pomer týchto tkanív v organizme bez toho, aby sa zmenila celková hmotnosť). Tieto zmeny možno pozorovať v podobe zväčšenia obvodu brucha a zväčšenia pomeru obvodu brucha k obvodu bokov. Pacienti sa sťažujú na zníženie vitality, svalovej sily, zníženú výkonnosť a rýchlu únavu. Pri deficite GH je ďalej pozorovaný úbytok kostného tkaniva a väčšie riziko zlomenín. Niektorí pacienti vnímajú zmeny termoregulácie. V krvných testoch bolo pozorované zvýšenie hladiny cholesterolu a ďalších látok, ktoré vedú k rozvoju aterosklerózy.

Úbytok kostného tkaniva pri deficite rastového hormónu

Úbytok kostného tkaniva pri deficite rastového hormónu

Typický pacient s nedostatkom rastového hormónu v dospelosti

Typický pacient s nedostatkom rastového hormónu v dospelosti

Pri nedostatku rastového hormónu dochádza aj k psychickým zmenám. Objavuje sa depresia, úzkosť, emočná labilita, horšia pamäť a koncentrácia, znížené sebavedomie, uzavretosť a sklon k sociálnej izolácii. V psychologických testoch vykazujú chorí nižšiu životnú spokojnosť.

Príznaky depresie pri deficite rastového hormónu  Príznaky depresie pri deficite rastového hormónu

Pacienti s preukázaným deficitom rastového hormónu vnímajú príznaky ochorenia rôzne-niektorí vnímajú rad príznakov, iní prakticky žiadne. Niektorí pacienti si uvedomia prejavy deficitu GH až potom, keď dôjde k zlepšeniu klinického stavu po zavedení substitučnej liečby rastovým hormónom. Hodnotenie efektivity liečby na kvalitu života sa odporúča posudzovať najskôr po pol roku správne nastavenej liečby rastovým hormónom.

b ) Diagnostika deficitu rastového hormónu 

Hoci má deficit rastového hormónu v dospelosti množstvo príznakov, diagnózu je potrebné potvrdiť biochemicky. Na určenie presnej diagnózy sa používajú dynamické stimulačné testy sekréčnej odpovede. Cieľom je vyprovokovať zvýšené vylučovanie rastového hormónu. Ako provokačné látky sa používa najčastejšie inzulín, glukagón, arginín a GHRH (hormón priamo podporujúci vylučovanie rastového hormónu). S vekom alebo s obezitou klesá sekrécia rastového hormónu a samotná biochemická diagnostika nedostatku rastového hormónu by mohla viesť k jeho falošne nadmernej diagnostike. Zatiaľ čo u detí spĺňa podmienku liečby každý pacient, ktorý má znížené vylučovanie rastového hormónu, u dospelých sa lieči len ťažký deficit. Preto je potrebné dospelých s deficitom rastového hormónu od detstva opakovane pretestovať.

V dospelosti hovoríme o ťažkom deficite sekrécie rastového hormónu vtedy, keď v teste nedôjde k vzostupu rastového hormónu cez 3 mg / l. Ako indikácia k substitučnej liečbe rastovým hormónom v dospelosti na Slovensku v súčasnosti uznávaný iba tzv. ťažký deficit rastového hormónu. Problematika miernejšieho deficitu je zatiaľ predmetom skúmania a vedeckých diskusií.

c) Liečba rastovým hormónom v dospelom veku

Cieľom substitučnej liečby rastovým hormónom v dospelom veku je napraviť nepriaznivé vplyvy deficitu rastového hormónu na metabolizmus jedinca, ako sú uvedené vyššie. Niektoré priaznivé efekty môže vnímať sám pacient alebo jeho okolie (napríklad zmenšenie obvodu brucha, ústup únavy a zvýšenie výkonnosti, zlepšenie psychiky, nálady, životnej spokojnosti a zmiernenie emočnej lability), iné sú pozorované len v laboratórnych testoch. Sú veľké rozdiely v klinických prejavoch od výrazne vyjadrených až po chýbajúce. Niekedy si ich pacient uvedomí až po zistení zmeny v súvislosti s podávanou substitučnou liečbou. Efekt liečby by mal byť posudzovaný až po pol roku správne nastavenej liečby, aby bol daný dostatočný čas na vyjadrenie efektov liečby. Pretrvávanie priaznivého efektu je dokumentované aj v dlhodobých (napríklad desaťročných) štúdiách.

Substitučná liečba rastovým hormónom v dospelosti je v súčasnosti podávaná jedenkrát podkožnou injekciou (dávkovacím perom alebo bezihlovým aplikátorom) vo večerných hodinách zvyčajne na prednú plochu stehien alebo brucha, prípadne do hornej vonkajšej štvrtiny zadku (miesta vpichu sa každý deň menia). Dávku určuje lekár podľa hodnôt tzv. inzulínu podobného rastovému faktoru 1 (IGF – 1), ktorý je závislý od dávky rastového hormónu, a podľa klinického stavu (napr. vedľajších účinkov). Substitučná liečba dospelých sa od liečby detí líši tým, že dávka sa nevypočítava podľa hmotnosti. Začíname vždy nízkou dávkou (0,13-0,3mg/deň). Dávka sa postupne zvyšuje podľa klinickej a biochemickej odpovede. Udržiavacia dávka je rôzna, zriedka vyššia ako 1mg/deň.

Rastový hormón dnes podávaný v liečbe v SR je pripravený rekombinantnou technológiou a je geneticky rovnaký ako hormón tvorený v ľudskom tele. Rastový hormón skladujeme v chladničke pri teplote +2 až +8 stupňov Celzia.

Odporúčané miesta aplikácie rastového hormónu

Miesta aplikácie je potrebné každý deň meniť.

  Odporúčané miesta aplikácie rastového hormónu

Aplikácia rastového hormónu bez ihly a s ihlou.

Prierez bezihlového aplikátoru ZomaJet 2 Vision a popis jeho funkcií

Prierez ihlového aplikátora Aplikácia rastového hormónu bez ihly a s ihlou

d) Vedľajšie účinky liečby

S celkovými vedľajšími účinkami sa obvykle nestretávame alebo sú len veľmi mierne, ak sa začne nízkou dávkou a tá je pozvoľna za klinických a laboratórnych kontrol zvyšovaná.

Z celkových vedľajších účinkov boli pozorované bolesti a opuch kĺbov, opuchy, bolesti vo svaloch, syndróm karpálneho tunela ( brnenie prstov rúk pri stlačení nervu v zápästí ), zriedkavo syndróm zvýšenia vnútrolebečného tlaku ( bolesti hlavy, vracanie, poruchy zraku, dvojité videnie ) a zväčšenie prsníkov u muža. Ak sa nežiadúce prejavy objavia, potom po znížení dávky zvyčajne miznú. Keď je potrebné, liečbu prerušíme.

Niekedy sú pozorované mierne reakcie v mieste aplikácie.

U pacientov s cukrovkou liečených inzulínom a súčasne na substitučnej liečbe rastovým hormónom je možné očakávať potrebu mierneho zvýšenia dávky inzulínu.

e) Kontraindikácie liečby rastovým hormónom ( Kto sa nesmie liečiť )

Liečba rastovým hormónom je kontraindikovaná v týchto situáciách – nedoriešené zhubné ochorenie, zvýšený vnútrolebečný tlak a (pre)proliferatívna diabetická retinopatia (postihnutie sietnice pri cukrovke).

f) Organizácia substitučnej liečby rastovým hormónom v dospelom veku v Slovenskej republike

V dospelosti je v SR jedinou schválenou liečbou rastovým hormónom substitučná liečba ťažkého deficitu rastového hormónu bez obmedzenia veku pacienta. Zdravotné poisťovne v SR akceptovali túto liečbu v roku 2005. Liečených je niekoľko stoviek pacientov. V súčasnosti je liečba rastovým hormónom v dospelosti poskytovaná pacientom v týchto centrách:

  • Endokrinologická ambulancia V.internej kliniky LFUK a UNB Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, Tel.: +421 (0)2/ 48234 827, +421 (0)2/ 48234 639
  • Endokrinologická ambulancia I.internej kliniky SZU a UNB, Dérerova nemocnica Kramáre, Limbova 5, 833 05 Bratislava, Tel.: +421 (0)2/ 59541 111
  • Endokrinologická ambulancia, Národný endokrinologický a diabetologický ústav (NEDU), 034 91 Ľubochňa, Tel.: +421 (0)44/ 4306 111
  • Endokrinologická ambulancia, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Tel.: 055/ 6402 111